Устав общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №43 Симферопольского городского совета

                            “ЗАТВЕРДЖЕНО”  
                            Начальник фонду комунального 
                            майна Сімферопольської
                            міської ради   
                            ______________Н.В. Баранова
 

                            “УЗГОДЖЕНО”
                            Начальник управління освіти
                            Сімферопольської міської ради
                            __________Т.С.Єльцова

СТАТУТ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ I-III СТУПЕНІВ № 43
СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

м. Сімферополь
2005 рік
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 43 Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим (далі Школа) - це навчальний заклад на державній та рідних для громадян мовах навчання на підставі заяв батьків учнів, який забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті і введений в дію рішенням 31-ї сесії Сімферопольської міської ради IV скликання від 30.08.2005р. №432 та рішенням 35-ї сесії Сімферопольської міської ради IV скликання від 23.12.2005р. №491.
1.2. Школа є установою комунальної форми власності.
1.3. Школа є юридичною особою, має свою печатку, штамп, кошторис, бланки зі своїми реквізитами, рахунки в фінансових установах, самостійний баланс, ідентифікаційний номер.
Юридична адреса загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 43, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, пров. Каштановий , 4
1.4. Засновником школи є Сімферопольська міська рада (далі «Засновник»)
1.5 Засновник надає необхідні приміщення, інженерні комунікації, обладнання.
Засновник уповноважив ГРЕсівську селищну раду установлювати мікрорайон
обов’язкового обслуговування.
1.6. Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.
1.7. Головними завданнями Школи є:
- забезпечення реалізації права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
- виховання громадянина України;
- виховання поважливого відношення до сім’ї, шанування народних традицій і звичаїв, державної і рідної мов, національних цінностей українського народу, інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально-дозрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовираження;
- виховання у учнів поваги до Конституції України, державних символів України, Конституції та символів Автономної Республіки Крим, прав і свобод людини і громадянина, відчуття особистої гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого відношення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток природних позитивних нахилів учнів, їхніх здібностей, уміння самовдосконалюватись, формувати громадянську позицію особистої значущості, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання відношення до свого здоров'я і здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування навичок здорового способу життя, збереження та укріплення фізичного і психологічного здоров'я учнів;
- створення умов для отримання системи наукових знань про природу, людину і суспільство.
1.8. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.9. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої діючим законодавством, Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» і власним статутом.
1.10. В Школі визначені українська та російська мови навчання, а також може бути запроваджено поглиблене вивчення різних предметів та профіль навчання.
1.11. Школа має право:
- проходити у встановленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи й способи організації навчально-виховного процесу за згодою зі Засновником;
- визначати варіативну частину навчального плану;
- у встановленому порядку розробляти і запроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами і центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, яка не суперечить чинному законодавству України;
- входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об'єднань з дошкільними, позашкільними та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітянських потреб громадян;
- застосовувати різноманітні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження в порядку, встановленому законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу; мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних й культурних підрозділів;
- включати до свого складу класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання, групи продовженого дня;
- установлювати форму для учнів;
- користуватись пільгами, передбаченими державою;
- організовувати підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації і стажування педагогічних кадрів.
1.12.Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки.
1.13. В складі Школи можуть функціонувати: методичні об'єднання, творчі групи, психологічна, методична служби.
1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються дитячою поліклінікою № 5 .
1.15. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються відповідно до чинного законодавства, договорами, укладеними між ними.
1.16. Випускники Школи одержують документ про освіту.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно, відповідно перспективного та річного
планування. В плані роботи відображаються головні питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку.
План роботи затверджується Радою школи.
2.2. Основним документом, регулюючим навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, складений на основі типових навчальних планів, розроблених і
затверджених Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим з конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план узгоджується з Радою школи і затверджується управлінням освіти Сімферопольської міської ради.
2.3. Відповідно з робочим навчальним планом педагогічні працівники Школи самостійно підбирають програми, підручники, навчальні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, способи навчальної діяльності, які забезпечують виконання статутних завдань й отримання освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання.
2.5. Зарахування учнів у школу здійснюється на безконкурсній основі відповідно території обслуговування за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють) або направлення управління освіти Сімферопольської міської ради, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа відповідного рівня освіти (окрім дітей, які вступають у перший клас). В перший клас зараховуються, як правило, діти з шести років. В разі необхідності зарахований учень може перейти впродовж будь-якого року навчання в інший навчальний заклад. Переведення учнів у інший навчальний заклад здійснюється при наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6. У школі для учнів 1-5 класів за бажанням їх батьків або осіб, що їх замінюють, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можна створювати групи продовженого дня.
Зарахування в групи продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяв батьків (осіб, що їх замінюють).
Режим роботи групи продовженого дня затверджується директором школи.
2.7 Школа може надавати додаткові платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Навчальні заняття починаються 1-го вересня в День знань і завершуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік ділиться на семестри.
2.9. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншою 175 робочих днів у школі І ступеню (1-4 класи) і 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступенів (5-11 класи).
2.10 Відкликати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.
2.11 За узгодженістю з виконкомом міської ради, враховуючи місцеві умови, специфіку і профіль навчального закладу, щорічно радою Школи затверджується графік канікул, тривалість яких впродовж навчального року складає не менш 30 календарних днів.
2.12. Тривалість уроків у навчальному закладі складає : у 1-х класах – 35 хв., у 2-4 класах – 40 хв., у 5-12 класах – 45 хв. Змінювання тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Сімферопольської міської ради і міської санітарно-епідеміологічної служби.
2.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш в 1-х класах – 15 хв., у 2-12 класах – 10 хв., великі перерви – 20 хв.
2.14. Щоденна кількість уроків й послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр згідно з санітарно-гігієнічними й педагогічними вимогами й погоджується з радою школи та затверджується директором.
Тижневий режим роботи школи фіксується розкладом навчальних занять.
Крім різноманітних форм обов'язкових навчальних занять, в Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, а також на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, талантів.
2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем у відповідності з педагогічними й санітарно-гігієнічними вимогами, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.16. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється у відповідності з існуючою системою оцінювання досягнень, ведеться тематичний облік.
У 1-му, 2-му класі дається словесна характеристика знань , умінь і навичок учнів .У наступних класах вона доповнюється оцінками у балах, а у других класах – за рішенням педради.
У документі про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат), відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік і державну підсумкову атестацію.
2.17. Невстигаючі впродовж 2-х років навчання у школі I ступеня учні за рішенням психолого-медико-педагогічної комісії можуть продовжити навчання у відповідному спеціалізованому загальноосвітньому навчальному закладі за згодою батьків або осіб, котрі їх замінюють. Їхнє навчання може продовжуватися за індивідуальними навчальними програми.
2.18. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державній підсумковій атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України і Міністерством охорони здоров'я України.
2.19. Порядок переводу і випуску учнів школи визначається Інструкцією про переведення й випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 44 й зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 року № 120/5311.
2.20. Контроль за відповідний освітній рівень учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимога Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 року № 588 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 19.12.2000 року № 925/146.
2.21. Учням, які закінчили відповідний ступінь Школи, видається відповідний документ про освіту:
- про закінчення початкової школи - табель успішності;
- про закінчення основної школи - свідоцтво про базову середню освіту:
- про закінчення Ш ступеня - атестат про повну загальну середню освіту.
2.22. За відмінні успіхи в навчанні учнів 2-8 класів, 10 (11) класів можуть нагороджуватись похвальним листом, випускники школи Ш ступеню – похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники школи ІІ ступеня отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Ш. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:
- учні;
- педагогічні працівники;
- інженерно-технічний та навчально-допоміжний персонал;
- батьки (особи, що їх заміняють).
3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права і обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» й даним статутом.
3.3. За особливі успіхи у навчанні й проявлення творчої активності в суспільно-корисній праці й переможцям олімпіад запроваджуються наступні форми морального заохочення:
- подання до нагородження золотими, срібними медалями;
- оголошення подяки;
- нагородження похвальним листом;
- нагородження почесною грамотою;
- нагородження подарунками, преміями;
- занесення прізвища, фотографії на Дошку Пошани.
Заохочення застосовуються директором школи за спільним поданням Ради школи, педагогічної ради і оголошуються наказом по закладу. Заохочення застосовуються в обстановці широкої гласності, доводяться до відома учнів, працівників Школи та батьків учня.
3.4. УЧНІ МАЮТЬ ПРАВО:
- отримувати освіту у відповідності з державними освітніми
стандартами;
- обирати профіль, форму навчання, індивідуальні програми, спецкурси і факультативи;
- користуватися навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою школи (кабінетами, лабораторіями, обладнанням, бібліотекою, підручниками, спортивним залом, спортивним інвентарем, майстернями й обладнанням в них і т.п.) в рамках навчальної програми;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах і т.п.;
- брати участь в експериментальній, науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
- брати участь у роботі органів шкільного самоврядування;
- висловлювати думки про якість роботи навчального закладу і методи навчально-виховної роботи;
- брати участь в обговоренні і виносити свої пропозиції по організації навчально-виховного процесу;
- бути членами дитячих неформальних об'єднань за віковими категоріями;
- брати участь в добровільних самодіяльних об'єднаннях, клубах, гуртках, групах за інтересами у рамках даного статуту;
- отримувати матеріальну допомогу у відповідності до чинного законодавства;
- отримувати медичне обслуговування у відповідності з діючими нормативними актами;
- на безпечні і нешкідливі для здоров'я умови навчання і праці;
- на захист від будь-якої форми експлуатації, насилля і дії будь-яких працівників або учнів школи, що порушують права і принижують честь і гідність учня.
3.5. УЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
- займатися різноманітними видами суспільно-корисної праці й самообслуговування у відповідності зі статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни й охорони здоров'я;
- виконувати вимоги статуту, правила внутрішнього розпорядку;
- систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
- поважати в учителі людину, цінувати його прагнення передати учням знання;
- дорожити честю школи, як своєю власною, поважати її традиції;
- поважати оточуючих, турбуватися про молодших і слабких;
- слідкувати за своїм здоров'ям, зміцнювати його;
- брати участь в громадському житті класу, Школи;
- брати участь в самообслуговуванні;
- дотримуватись правил безпеки й охорони навчальної праці в кабінетах, майстернях, спортзалі, на стадіоні;
- дбайливо відноситися до майна школи;
- дотримуватись правил особистої гігієни й мати охайний зовнішній вигляд;
- носити форму встановленого зразка.
3.6.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
3.7.Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за:
- отримання дітьми повної загальної середньої освіти;
- невиконання учнями правил внутрішнього розпорядку, даного статуту;
- постійно дбати про фізичне здоров я , психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, шанобливе ставлення до Вітчизни , сім ї , державної та рідної мов , повагу до національної історії , культури ;
- виховувати у дітей повагу до законів , прав , основних свобод людини .
3.8. Педагогічними працівниками Школи можуть бути люди з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, відповідний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність і якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.
3.9. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та інші законодавчими актами.
3.11. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ МАЮТЬ ПРАВО НА:
- захист професійної честі й гідності;
- самостійний вибір форм, методів, способів навчальної діяльності, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні і рішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення у встановленому порядку науково-дослідної, експериментальної, розшукової роботи;
- прояв педагогічної ініціативи;
- дострокову атестацію з метою присвоєння відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь в обговоренні і рішенні питань по організації навчально-виховного процесу;
- підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки;
- матеріальне, житлово-побутове й соціальне забезпечення у відповідності з чинним законодавством України;
- своєчасне і раціонально розподілене навчальне навантаження, збереження його стабільності і об’єму впродовж всього навчального року;
- використання пільг, встановлених законодавством про працю, в тому числі скороченим робочим днем, довгочасною відпусткою;
- відповідні норми техніки безпеки умов праці, побуту і відпочинку;
- отримання пенсії, в тому числі й за вислгою років в порядку установленому законодавством України;
- участь в роботі громадсьих органів самоврядування Школи.
Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.12. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін у відповідності з навчальними програмами на рівні обов'язкових вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
- сприяти росту іміджу навчального закладу;
- настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних і культурних цінностей народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, згоди між всіма народами, етнічними, національними і релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного й психічного насилля, попереджувати розвиток шкідливих звичок: паління, вживання алкоголю і наркотиків;
- брати участь в роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, семінарів, практикумів;
- забезпечити умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових державних стандартів;
- всі форми занять проводити за розкладом, затвердженим директором Школи;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту або трудової угоди;
- у відповідності з Положенням кожні п'ять років проходити атестацію;
- готувати педагогічні розробки, рекомендації, пам'ятки, посібники, необхідні для одержання учнями міцних знань;
- виконувати накази і розпорядження управління освіти Сімферопольської міської ради й адміністрації, а також рішення педагогічних рад, методичних рад, профспілкового комітету;
- слідкувати за своїм здоров'ям, планово проходити медичний огляд.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов'язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи у відповідності з чинним законодавством.
3.14. Батьки або особи, що їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраними у батьківські комітети й органи громадського самоврядування;
- звертатися в органи управління освітою, до директора Школи й органів громадського самоврядування з питань навчання й виховання дітей;
- брати участь в заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного процесу і укріплення матеріально-технічної бази Школи;
- вносити індивідуальні внески на розвиток школи, організацію додаткових освітніх послуг, передбачених програмою;
- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування, Школи і у відповідних державних судових органах.
3.15. Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за отримання дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:
- забезпечувати умови для отримання дитиною повної загальної середньої освіти будь-якої форми навчання;
- постійно турбуватися про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати відповідні умови для розвитку їхніх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, поважне відношення до Батьківщини, сім’ї, державної і рідної мови, поваги до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав і основних свобод людини;
- сприяти одержанню дітьми освіти у школі або забезпечувати повноцінне домашнє навчання;
- у випадку невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Школа може виступити посередником у суді з питанням позбавлення їх батьківських прав.
3.16. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними в органи громадського самоврядування у Школі;
- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
- сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.17.Представники громадськості зобов'язані:
- дотримуватись статуту Школи;
- виконувати накази і розпорядження директора Школи, рішення органів громадського самоврядування;
- захищати учнів від усіх форм фізичного й психологічного насилля;
- пропагандувати здоровий спосіб життя, шкідливість споживання алкоголю, наркотиків, паління, інших шкідливих звичок.
3.18. ВЧИТЕЛЬ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
- за життя і здоров'я учнів впродовж всього періоду навчально-виховного процесу;
- за якість навчання учнів, рівень їхніх знань, умінь, навичок, вихованності;
- за збереження майна школи;
- за прояв антигуманного й антипедагогічного відношення до дітей.
3.19. З числа вчителів школи директор призначає класних керівників.
- КЛАСНИЙ КЕРІВНИК:
- організує взаємодію вчителів-предметників, батьків і громадськості, добивається єдності педагогічних вимог до учнів з боку сім’ї і школи;
- проводить виховну роботу в класі, організує в міру необхідності матеріальну, моральну, навчальну допомогу учням;
- веде документацію класу, облік успішності й відвідування;
- вживає заходи з корекції поведінки учнів;
- проводить заходи, спрямовані на зміцнення здоров'я учнів, організує їх суспільно-корисну працю.
3.20. На вчителів, в доповнення до основної роботи, наказом директора можуть бути
покладені завідування кабінетом або майстернею, керівництво і координацію роботи методичного об'єднання вчителів-предметників.
3.21. За зразкове виконання трудових обов'язків, успіхи у навчанні і
вихованні учнів, тривалу і бездоганну роботу, новаторство та інші досягнення в роботі застосовуються наступні види заохочення:
- оголошення подяки, грошові премії, нагородження цінними подарунками;
- нагородження Почесною грамотою;
- заохочення оголошуються наказом по школі, доводяться до відома колективу.

ІV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1. Управління Школою здійснюється управлінням освіти Сімферопольської міської ради.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснюється його директором.
Директором може бути тільки громадянин України,який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш 3-х років.
Директор Школи, його заступники призначаються і звільняються начальником міського управління освіти у відповідності з чинним законодавством. Призначення і звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора у відповідності з чинним законодавством.
4.2. Вищим органом самоврядування Школи є конференція колективу, яка скликається не менш одного разу на рік.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються з трьох категорій:
- працівників Школи –зборами трудового колективу;
- учнями навчального закладу ІІ-ІІІ ступенів – класними зборами (протоколи);
- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами (протокол класних зборів батьків).
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Школи 10, учнів -10, батьків і представників громадськості 10. Термін їх повноважень встановлюється 1 рік.
Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликання конференції мають голова ради Школи, учасники конференції, якщо за це проголосували не менш 1/3 від їхньої загальної кількості, директор Школи, Засновник.
Конференція:
- обирає раду Школи, його голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради Школи;
- розглядає питання навчально-виховної, навчально-методичної і фінансово-господарської діяльності Школи;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних співпрацівників;
- затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші важливі напрямки діяльності Школи.
4.3. В період між конференціями діє рада школи.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об'єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків (або осіб, що їх замінюють), громадськості у відношенні розвитку Школи і вдосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу і демократичного стилю управління Школою;
- розширення колегіальних форм управління Школою;
- підвищення ролі громадськості у розв’язанні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними і приватними інститутами;
- визначення стратегічних задач, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу і сприяння організаційно-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення відповідного педагогічного клімату в школі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і придбання ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання і виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля й оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив по створенню відповідних умов і вдосконаленню процесу навчання і виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяють беззаперечному виконанню положень діючого законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання моральної і матеріальної зацікавленості учнів, сприяння пошуку й підтримці обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів і Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків (або осіб, що їх замінюють) та громадськості.
Представники в раді та їх загальна чисельність визначаються конференцією школи.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад Ради поновлюється не менш, ніж на третину.
4.3.4. Діяльність ради Школи ґрунтується на засадах:
- приоритету прав людини, гармонічного об'єднання інтересів особистості
суспільства, держави;
- виконання вимог законодавства України;
- колегіальність прийнятих рішень;
- добровільності й рівноправності членства, гласності.
Рада працює за планом, затвердженим конференцією.
Кількість засідань визначається їх метою, але не може бути менш ніж чотири рази у навчальному році.
Засідання ради скликається головою або з ініціативи директора Школи, Засновника, а також членів ради.
Рішення ради приймається більшістю голосів за наявності не менш двох третіх її членів.
У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови.
Рішення ради, яке не суперечить існуючому законодавству й статуту школи, в семиденний термін доводиться до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (або осіб, що їх заміняють), громадськості.
У випадку незгоди адміністрації школи з рішеннями ради створюється погоджувальна комісія для розгляду суперечного питання. В склад комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.
4.3.5. Очолює раду Школи голова, який обирається зі складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою Ради не може бути директор або його заступники.
Для рішення побіжних питань можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.
Члени ради мають право вносити на розгляд всі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих й культурно-масових заходів.
4.3.6. Рада Школи:
- організує виконання рішень конференцій;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов і мов національних меншинств;
- сукупно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- сумісно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту школи;
- затверджує режим роботи школи;
- сприяє формуванню мережі класів школи, зумовлює її цілеспрямованість в органах виконавчої влади місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою в поданні до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» й нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» і похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом з педагогічною радою визначається доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіти голови ради, інформацію директора і його заступників з питань навчально-виховної й фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції з вдосконалення організації позакласної і позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення благодійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради і відповідних органів управління освітою пропозиції з питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань і бере участь в їх розв’язані;
- сприяє створенню і діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, що їх замінюють), до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної і позашкільної роботи, до проведення оздоровчих і культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення видавати матеріальну допомогу учням;
- розглядає питання сімейного виховання;
- бере участь з дозволу батьків (або осіб, що їх замінюють) в обслідуванні житло-побутових умов учнів, що знаходяться в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяють педагогічній освіті батьків;
- сприяють поповненню бібліотечного фонду і передплаті періодичних видань;
- розглядає питання отримання середньої освіти учнями;
- організує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;
- вносить пропозиції з питань морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.
4.3. При Школі за рішенням конференції може створюватися і діяти опікунська рада.
4.4. Метою діяльності опікунської ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення їхніх освітніх потреб, залучення громадськості до рішення проблем навчання й виховання.
4.5.1. Основними завданнями опікунської ради є:
- сприяння виконанню законодавства України про обов'язкову повну
загальну середню освіту;
- взаємодія з органами виконавчої влади, організаціями,
підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, направлене на покращення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;
- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної,
культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази Школи;
- організація змістовного дозвілля й оздоровлення учнів, педагогічних
працівників;
- розробка рекомендацій з раціонального використанню фонду
загальнообов'язкового навчання;
- запобігання дитячої безпритульності;
- сприяння з працевлаштування випускників Школи;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- всебічне зміцнення зв'язків між сім’ями учнів та навчальним закладом.
4.5.2. Опікунська рада формується в складі 15 осіб з числа представників Сімферопольської міської ради й підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, в тому числі іноземних.
Члени опікунської ради обираються на конференції Школи шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени опікунської ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів опікунської ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків і т.д.) без згоди директора Школи.
У випадках, коли хто-небудь з членів опікунської ради вибуває, на конференції на його місце вибирається інший представник.
4.5.3. Опікунська рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонічного єднання інтересів особистості, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності прийняття рішень;
- добровільності й рівноправності членства;
- гласності.
Робота опікунської ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. Позапланові засідання можуть проходити за вимогою третини і більше його членів.
Засідання опікунської ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третіх його членів.
Рішення опікунської ради приймаються простою більшістю голосів.
Опікунська рада інформує про свою діяльність в доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди й т.п.
Рішення опікунської ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, (або осіб, що їх замінюють), громадськості. Їхнє виконання організується членами опікунської ради.
4.5.4 Очолює опікунську раду голова, який обирається на засіданні шляхом голосування з числа членів опікунської ради.
З числа членів опікунської ради обираються, також заступник і секретар.
Голова опікунської ради:
- організує й координує роботу опікунської ради;
- підготовлює й проводить засідання, затверджує рішення опікунської ради:
- визначає функції заступника, секретаря й інших членів;
- представляє Опікунську Раду в установах, підприємствах, організаціях в рамках його повноважень.
Голова опікунської ради має право делегувати свої повноваження членам опікунської ради.
4.5.5. Опікунська рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівництва Школи, конференції пропозиції у зміцненні матеріально-технічної, навчально-виробничої. наукової, культурно-спортивної і лікувально-оздоровчої бази Школи;
- залучати додаткові джерела фінансування Школи;
- використовувати засоби зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи;
- затверджувати пільгову категорію учнів з оплати додаткових освітянських послуг, з харчування;
- стимулювати творчу роботу педагогічних працівників, учнів;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Школи, з метою сприяння їх розв’язання у відповідному порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, в склад яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки (або особи, що їх замінюють), представники учнівського самоврядування.
4.6. Директор Школи:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення професійного і кваліфікаційного рівня працівників:
- організує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень учнів;
- відповідає за якість й ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі в позакласній та позашкільній роботі;
- забезпечує виконання вимог з охорони дитинства, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативу з вдосконалення системи навчання й виховання, творчих пошуків, експериментальної роботи вчителів;
- забезпечує права учнів на захист від будь-яких форм фізичного й психічного насилля;
- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;
- контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;
- здійснює контроль за проходженням співпрацівниками в установлений термін обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку майном Школи і коштами;
- укладає договори, відкриває рахунки і є розпорядником кредитів;
- видає накази і розпорядження в межах своєї компетенції, обов'язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;
- за згодою з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку й службові обов'язки працівників;
- створює умови для творчого росту педагогічних працівників, використання ними ефективних форм і методів навчання й виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками (або особами, що їх замінюють), педагогічними працівниками, конференцією, Засновником, місцевими органами виконавчої влади.
- несе відповідальність за стан, готовність громадянської оборони в умовах мирного і воєнного часу, і за захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.
4.7. Об’єм педагогічного навантаження вчителів визначається директором Школи на основі законодавства й затверджується управлінням освіти Сімферопольської міської ради.
Об’єм педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу), тільки за письмової згоди педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження впродовж навчального року допускається тільки у випадку зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або з письмового погодження педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.8. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада, головою якого є директор.
4.9. Педагогічна рада розглядає наступні питання:
- вдосконалення й методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування й режим роботи школи;
- переведення учнів у наступний клас і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвиток їх творчої ініціативи, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;
- морального, матеріального заохочення учнів і працівників школи.
4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі, з потреб Школи;
Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не менш 4-х раз на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.
4.11. В школі може створюватися методична рада, головою якої є перший заступник директора з навчально-виховної роботи.
Заступник голови методичної ради – ведучий вчитель вибирається педагогічною радою Школи.
4.12. Методична рада:
- спільно з адміністрацією керує методичною роботою, бере участь в роботі атестаційної комісії, в розробці методичного почерку, плануванні й аналізі педагогічного колективу;
- подає методичну допомогу вчителям в оволодінні новою педагогічною технологією;
- бере участь у підготовці й проведенні методичних оперативок, педагогічних рад;
- пропагує методичну загально- дидактичну літературу;
- розповсюджує передовий педагогічний досвід.
4.13. У школі можуть створюватись учнівські й вчительські громадські організації, які здійснюють свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України.

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база Школи включає основні фонди (будівлю, спорудження, землю, комунікації, обладнання), а також інші цінності, вартість яких відображається в її самостійному балансі.
5.2. Майно Школи належить їй на правах оперативного управління у відповідності з чинним законодавством, рішенням про заснування, статутом Школи й укладених договорів.
5.3. Школа у відповідності з чинним законодавством користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог і норм з їх охорони.
5.4. Збереження й розвиток матеріально-технічної бази Школи фінансується за рахунок коштів Засновника, місцевого бюджету.
5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збиток, нанесений Школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, компенсується у відповідності з діючим законодавством.
5.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається з навчальних кабінетів, майстерень (суспільно-корисна праця), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного й комп'ютерного кабінетів, їдальні і приміщень для інженерно-технічного й навчально-виховного персоналу, кабінету психолога й логопеда.
5.7. Здача в оренду обладнання та приміщень школи здійснюється у відповідності з положенням про порядок передачі в оренду комунального майна м. Сімферополя.

V1. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється у відповідності з законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бюджетну систему України», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком надання платних послуг державними навчальними закладами, колективним договором та іншими нормативно-правовими актами, Наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9 398 від 18.09.96 р. «Про створення фонду підтримки господарської діяльності школи».
6.2. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі її кошторису.
Джерелами формування кошторису Школи є:
- кошти, отримані від дачі Школою додаткових освітніх послуг;
- добровільні грошові внески й пожертвування підприємств, організацій окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;
- відсотки банку з позабюджетних коштів;
- надходження від орендаторів за комунальні послуги й енергоносії.
6.3Школа має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, перечислення на рахунок власних надходжень коштів, які сприяють покращенню соціально-побутових умов колективу.
6.4. Діловодство та бухгалтерський облік Школи здійснюється у відповідності з існуючим законодавством і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підкоряється Школа.
6.5. Невикористані за звітний період кошти вилученню не підлягають при умові виконання Школою розрахункових показників її розвитку, якщо інше не передбачене законодавством.
6.6. При наявності фінансових можливостей Школи можуть виділятися додаткові бюджетні кошти на факультативи, консультації, індивідуальне навчання й організацію позакласної, методичної і науково-експериментальної роботи.
6.7. Залучення позабюджетних коштів для стимулювання якісної праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, як інші заохочуючі виплати, премії за додаткові освітні послуги, на утримання і розвиток матеріально-технічної бази Школи здійснюються на засадах доповнення до Колективного договору, зареєстрованому виконкомом районної ради і затвердженої кошторисом доходів і витрат.
6.8. Порядок ведення бухгалтерського обліку в школі визначається діючим законодавством.
За рішенням Засновника школи бухгалтерський облік школи здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Сімферопольської міської ради.
6.9. Школа має право користуватися інвестиціями, короткотерміновими і довготерміновими кредитами. Короткотерміновий кредит використовується Школою для здійснення її поточної діяльності. Довготерміновий кредит використовується для зміцнення матеріально-технічної і соціально-культурної бази школи з подальшим погашенням кредиту за рахунок її коштів.
6.10. Школа має право укладати угоду про співпрацю, установлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями, окремими громадянами, як на території України, так і за її межами.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа при наявності відповідної матеріально-технічної і соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський і педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати у відповідності із законодавством прямі зв'язки з міжнародними організаціями й освітніми асоціаціями.
Школа має право у відповідності з законодавством заключати погодження про співпрацю з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, об'єднаннями інших країн.
7.2. Участь Школи у міжнародних програмах, проектах, учнівських і педагогічних обмінах здійснюється у відповідності із законодавством.

VІІІ . КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

8.1. Державний контроль за діяльністю Школи незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.
Державний контроль за діяльністю Шкіл всіх типів і форм власності здійснюється Міністерством освіти і науки України, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим та управлінням освіти Сімферопольської міської ради, яким підпорядковані школи.
8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи будь-якого типу і форми власності є державна атестація закладу, яка проводиться не частіше одного разу за 10 років у порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види, періодичність цих перевірок визначаються в залежності від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником у відповідності до законодавства.

ІХ . РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Школи, як юридичної особи, здійснюється у формі реорганізації або ліквідації;
9.2. Школа може бути реорганізована в інший освітній заклад за рішенням міської ради, якщо це не викликає за собою порушень зобов'язань Школи або міської ради, приймає ці зобов'язання на себе.
При реорганізації Школи (злиття, приєднання, розподіл, виділення, перетворення), її статут, ліцензія і свідоцтво про державну акредитацію втрачає силу.
9.3. Ліквідація Школи може здійснюватися:
- за рішенням міської ради;
- за рішенням суду у випадку здійснення діяльності, забороненої законом, або діяльності, що не відповідає її статутної мети.
9.4. При реорганізації або ліквідації Школи, що здійснюється, як правило, по закінченню навчального року, міськвиконком бере на себе відповідальність за переведення в інші загальноосвітні заклади за згодою з батьками(або особами, що їх замінюють), учнів.
9.5. Процедура реорганізації або ліквідації Школи здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
При ліквідації Школи кошти та інше майно, що належать Школі, за вирахуванням платежів з покриття зобов'язань, направляються на розвиток освіти.

Х. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ

1. Зміни і доповнення в дійсний статут вносяться у порядку, установленому для його реєстрації.


Статут школи прийнятий на загальних зборах школи від «_____»____________2005 р.


Директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 43 ________________ М.В. Андрійчук